§ 17. Orddeling uafhængigt af betydningen

§ 17. Orddeling uafhængigt af betydningen
\
Mange ord deles uafhængigt af betydningen. Det gælder fx to- og flerstavelsesord der ikke består af stavelser med hver sin betydning: allike, billede, doven, huske, mandarin, peber, pige, stjerne. Og det kan gælde to- og flerstavelsesord der ikke umiddelbart erkendes som sammensatte eller afledte ord: alene, erindre, hustru, vindue.
\
Reglerne for orddeling uafhængigt af betydningen kan også bruges ved deling af afledninger med suffiks der begynder med vokal (undtagen -agtig og -inde), jf. § 16. Orddeling ved betydningsbærende orddele.1.c, og ved deling af bøjningsformer, jf. § 16. Orddeling ved betydningsbærende orddele.1.d
\
(1) DELING VED VOKALER
\
Der kan deles mellem vokaler der hører til hver sin stavelse:
\
di-æt, du-et, fi-asko, pæ-on, re-elt, spi-on, tre-er, virtu-os.
\
Der må ikke deles mellem to eller flere vokaler der hører til samme stavelse, og som står umiddelbart ved siden af hinanden. Man kan derfor ikke dele enstavelsesord som fx gear, plaid, sheik, speed, toast, yacht, og af samme grund er følgende orddelinger ikke korrekte: »bure-auet«, »burea-uet«, »co-aster«, »do-uchen«, »ge-aret«, »ne-utralitet«, »pa-use«, »spe-edometer«.
\
Der kan dog deles mellem et -ti- og -si- udtalt som sj og en efterfølgende vokal, fx diskussi-on, læsi-oner, stati-onen, akti-er, ambiti-øst, pati-ent.
\
(2) DELING VED KONSONANTER
\
I ord med én eller flere konsonanter mellem vokaler deles der som hovedregel foran den sidste (eller eneste) konsonant.
\
(a) Enkelt konsonant mellem vokaler
\
I ord med en enkelt konsonant mellem vokaler deles der som hovedregel foran denne konsonant:
\
a-lene, ba-jer, besty-relse, blo-dig, dy-risk, e-rindre, fjo-get, pe-ber, pi-ge, støvsu-ger, telefo-nere, vi-den.
\
(b) Konsonantgruppe mellem vokaler
\
I ord med en konsonantforbindelse mellem vokaler deles der som hovedregel foran den sidste konsonant i forbindelsen:
\
ar-ving, bul-der, eks-pert, gis-pe, kas-ket, mes-sing, plad-sen, san-ger, stjer-ne, tas-ke, tørs-te, æb-le.
\
Der deles dog fx ag-gressiv, ak-klimatisere og sup-pleant (ikke »agg-ressiv«, »akk-limatisere« og »supp-leant«, jf. § 15. Almindelige retningslinjer.3.a).
\
I ord med en konsonantforbindelse mellem vokaler kan der desuden deles foran så mange konsonanter som almindeligt kan stå først i et ord:
\
an-drik, anti-kveret, cim-brisk, dan-skerne, disci-plin, di-skret, elek-trisk, ero-bre, fa-brik, foræl-dre, gi-spe, ham-stre, indu-stri, ka-sket, kate-dral, ma-dras, or-dre, por-træt, pro-blem, se-kretær, ta-ske, tør-ste, vin-tre, æ-ble.
\
Der kan dog ikke deles foran konsonanter som i udtalen af det pågældende ord klart hører til hver sin stavelse. Følgende orddelinger er således ikke korrekte:
\
»a-djunkt«, »be-dre«, »ha-gle«, »ma-gnolie«, »mind-re«, »re-gne«, »resi-gnere«, »se-xet«, »sme-dje«, »te-knik«.
\
Konsonantforbindelserne ch, ck, dh, gh, sc, sch, sh og sj deles ikke når konsonanterne hører til samme stavelse. Følgende orddelinger er derfor ikke korrekte:
\
»broc-hen«, »douc-he«, »chec-ken«, »Stuc-kenberg«, »hoc-key«, »budd-hisme«, »spag-hetti«, »fas-cisme«, »dis-ciplin«, »gullas-chen«, »gullasc-hen«, »geis-ha«, »bols-je«
(derimod: bro-chen, dou-che, check-en, Stuck-enberg, hock-ey, bud-dhisme, spa-ghetti, fa-scisme, di-sciplin, gulla-schen, gei-sha, bol-sje).

Dansk ordbog. 2015.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • § 16. Orddeling ved betydningsbærende orddele — (1) TILLADTE ORDDELINGER Sammensætninger, afledninger og bøjningsformer kan som hovedregel deles mellem deres betydningsbærende orddele. Der kan således deles (a) mellem sammensætningsled, (b) efter præfikser, (c) foran suffikser og (d) foran… …   Dansk ordbog

  • § 15. Almindelige retningslinjer — Orddeling ved linjeskift markeres ved hjælp af en bindestreg (jf. § 57. Bindestreg) sidst på linjen. Ved orddeling i forbindelse med apostrof eller skråstreg deles der efter apostroffen eller skråstregen, jf. § 6. Apostrof.7 og § 60. Skråstreg.6 …   Dansk ordbog

  • § 57. Bindestreg — Bindestreg har form som en vandret streg (i typografi kortere end tankestreg) og skrives eller trykkes uden afstand (spatium) til de omgivende orddele. (1) VED ORDDELING Bindestreg bruges ved deling af ord ved linjeskift (se § 15 17). (2) I… …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”